ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਦੇ ਦੋ: ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਲ੍ਹਾ