ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ - ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ - ਕੋਰੀਆ